สหกรณ์กรมทางหลวง

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง ได้จัดตั้งขึ้นโดย กลุ่มข้าราชการ และ ลูกจ้าง ของกรมทาง หลวง จำนวน 256 คน จดทะเบียนครั้งแรกตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2520 และเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2520 โดยมี ร.อ.สมสิทธิ วุฒิธรเนติรักษ์ ร.น. เป็นประธานกรรมการ นายวินัย สันสน เป็นเลขานุการ ปัจจุบันมีอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด เป็นของ ตัวเอง ตั้งอยู่เลขที่ 2/486 ถนนศรีอยุธยา แขวงุท่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 การดำเนินงานของ สหกรณ์เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ

  • ความก้าวหน้าของสหกรณ์
  • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
  • นโยบายสหกรณ์
  • คณะกรรมการสหกรณ์
  • ทีมบริหารสหกรณ์
  • บทบาทความรับผิดชอบคณะกรรมการ
  • การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
  • ข้อบังคับและกฎระเบียบ