สหกรณ์กรมทางหลวง

 • หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • หน้าที่ในที่ประชุม
 • หน้าที่ทั่วไป
 • ความรับผิดชอบทางกฎหมาย

 

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์


สหกรณ์เป็นหน่วยธรุกิจพิเศษที่จัดตั้งขึ้นตามหลักปรัชญาสหกรณ์ในการสร้างสันติสุขทางเศรษฐกิจและสังคมแก่มวลสมาชิก เนื่องจากสหกรณ์ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนมากซึ่งมีอุดมการณ์ร่วมกันในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยใช้หลักประชาธิปไตยในการดำเนินธุรกิจสหกรณ์ ซึ่งการจัดตั้งสหกรณ์ในประเทศไทยได้ใช้กฎหมายพิเศษ คือ พระราชบัญญัติสหกรณ์

 

การดำเนินการสหกรณ์เป็นองค์คณะ


          การใช้หลักประชาธิปไตยในการดำเนินกิจการสหกรณ์นั้นคือการกำหนดรูปแบบการบริหารโดยใช้ตัวแทนซึ่งสมาชิกเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการสหกรณ์แทนสมาชิกโดยดำเนินการเป็นองค์คณะ  ซึ่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 50 กำหนดให้องค์คณะกรรมการสหกรณ์มี 15 คน ประกอบด้วยประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นสิบสี่คน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสองปีแต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

          การปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินกิจการสหกรณ์ใดๆ จะต้องมีการตกลงกันในปที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการซึ่งจะมีการประชุมตามความจำเป็นที่จะต้องพิจารณาเรื่องต่างๆ


บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการ


           พระราบัญญิติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ไว้ใน มาตรา 51 ให้เป็นดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสหกรณ์ในกิจการอันเกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ซึ่งหมายถึงอำนาจกระทำการตามข้อบังคับของสหกรณ์นั้น ๆ กล่าวคือ ข้อบังคับสหกรณ์นั้นเป็นแผนธุรกิจ หรือข้อตกลงที่คณะกรรมการดำเนินการเสนอต่อสมาชิกและตกลงกันในที่ประชุมใหญ่ เพื่อมอบหมายให้คณะกรรมการ ดำเนินการนำไปปฏิบัติในฐานะตัวแทนของสมาชิก แล้วนำข้อบังคับนี้ไปจดทะเบียนไว้กับนายทะเบียนสหกรณ์ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐ

 

            ข้อบังคับสหกรณ์เป็นแผนธุรกิจที่ตกลงกันไว้มีความเกี่ยวข้องกับการผลิต การบริโภค ความเป็นอยู่และการดำรงชีพต่างๆ จึงต้องจัดหาสินค้าและบริการมาบริการแก่สมาชิก  โดยกฎหมายสหกรณ์ได้กำหนดไว้ในมาตรา 46 ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่นายทะเบียนสหกรณ์จะตรวจสอบว่าสหกรณ์มีแผนการดำเนินกิจการตามกรอบใหญ่ของกฎหมายที่กำหนดไว้ และการดำเนินการนอกเหนือจากข้อบังคับคณะกรรมการต้องเห็นชอบ หรือเสนอขอเพ่มเติมแก้ไขข้อบังคับจากที่ประชุมใหญ่ เนื่องจากมวลสมาชิกเป็นเจ้าของสหกรณ์


คุณสมบัติกรรมการสหกรณ์


            บุคคลที่จะทำหน้าที่ตัวแทนสมาชิกหรือกรรมการสหกรณ์ เป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินการสหกรณ์ให้ประสบผลสำเร็จเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิก  ดังนั้น กรรมการสหกรณ์จึงต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพสูง มีคุณธรรม ศีลธรรม จรรยา และความซื่อสัตย์สุจริต เนื่องจากกรรมการสหกรณ์เป็นตัวจักรสำคัญในการดำเนินกิจการสหกรณ์ กฎหมายจึงกำหนดไม่ให้บุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการสหกรณ์ และสหกรณ์มีมวลสมาชิกเป็นเจ้าของ


การปฏิบัติงานของกรรมการสหกรณ์


           การทำงานของกรรมการสหกรณ์เป็นการทำการในฐานะนิติบุคคล  ซึ่งการกระทำการอันเป็นองค์คณะนี้เรียกว่า คณะกรรมการดำเนินการ  โดยการตัดสินใจและตกลงดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการและการทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากที่ประชุม การเตรียมความพร้อมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจซึ่งมีความจำเป็นและสำคัญยิ่ง ดังนั้นการปฏิบัติงานของกรรมการสหกรณ์จึงมีความสำคัญโดยต้องปฏิบัติงาน ดังนี้

       

          1. เข้าใจสิทธิและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

          2. ทำความเข้าใจกับปรัชญา อุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์

          3. ศึกษา ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายสหกรณ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจสหกรณ์

          4. แสดงความคิดเห็นต่อที่ประชุม

          5. มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส มีความซื่อสัตย์และดำรงรักษาความสมัครสมานสามัคคีในหมู่คณะ

          6. การเข้าร่วมประชุมเป็นหน้าที่สำคัญของกรรมการสหกรณ์ที่ต้องเข้าประชุมอย่างสม่ำเสมอ

          7. การทำงานของกรรมการเป็นการทำหน้าที่แทนสมาชิกสหกรณ์ซึ่งต้องบริหารงานตามมติของที่ประชุมใหญ่

          8. การติดต่อประสานงานระหว่างสหกรณ์เพื่อศึกษาหาความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือซึ่งกันและกัน

          9. พยายามให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกสหกรณ์อยู่เสมอ เพื่อให้สมาชิกรู้เรื่องงานของสหกรณ์และภักดีต่อสหกรณ์

          10. พยายามเผยแพร่หลักและวิธีการสหกรณ์ไปสู่ประชาชนและเยาวชนทั่วไป

          11. คณะกรรมการดำเนินการ มีหน้าที่ควบคุมการบริหารงานสหกรณ์ของผู้จัดการ แต่ไม่ใช่การทำงานแทนผู้จัดการ

          12. คณะกรรมการดำเนินการต้องแจ้งฐานะของผู้จัดการ มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน การแจ้งให้ผู้จัดการเตรียมวาระการประชมและวางแผนปรึกษาหารือซึ่งกันและกัน

          13. กำหนดนโยบายและแจ้งให้ผู้จัดการทราบว่าสหกรณ์จะทำอะไรบ้างส่วนวิธีการจะทำอย่างไรนั้นเป็นหน้าที่ของผู้จัดการ

          14. ศึกษางบประมาณรายได้ รายจ่ายของสหกรณ์ และพิจารณาวิเคราะห์รายงานการเงินของสหกรณ์จากผู้จัดการอย่างละเอียด

          15. คัดเลือกและจัดจ้างผู้จัดการที่มีความรุ้ความสามารถให้ปฏิบัติงานสหกรณ์

          16. การแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างกรรมการสหกรณ์และผู้จัดการสหกรณ์ที่ชัดเจน

          17. กรรมการสหกรณ์ไม่มีสิทธิพิเศษใด ๆ เหนือกว่าสมาชิกอื่น

          18. กรรมการสหกรณ์ต้องมีความสัมพันธ์กับสมาชิก แจ้งข่าวสารให้สมาชิกทราบ พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อสเนอแนะจากสมาชิกแจ้งให้ผู้จัดการทราบ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป

          19. กรรมการสหกรณ์ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ทางสหกรณ์และความรู้ที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ

          20. เมื่อจำเป็นต้องสำรวจปัญหาการดำเนินงานหรือตั้งคณะกรรมการดำเนินการต้องเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ


คติธรรมสำหรับกรรมการสหกรณ์


          1. อย่าโกงกิน อย่ากลั่นแกล้ง อย่ากีดกัน

          2. อย่าให้เสียเรื่องงาน  อย่าให้เสียเรื่องเงิน

          3. อย่างให้เสียเรื่องเพศ


คติธรรมของผู้บริหารยอดเยี่ยม


          1. ดูคนให้ถูก  ดูคนให้เป็น

          2. รู้เรื่องคน รู้เรื่องงาน รู้เรื่องวิชาการ


หน้าที่ในที่ประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์1. กำหนดระเบียบต่างๆ ขึ้นใช้ในสหกรณ์

2. กำหนดนโยบายและควบคุมดูแลกิจการของสหกรณ์

3. ปฏิบัติตามคำสั่ง หรือคำแนะนำของนายทะเบียนสหกรณ์

4. พิจารณาในเรื่องการรับสมาชิกและสมาชิกออกจากสหกรณ์

5. พิจารณาดำเนินการแต่งตั้ง หรือจ้างผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์

6. พิจารณามอบหมายอำนาจหน้าที่ในการดำเนินงาน

7. พิจารณาเชิญสมาชิกหรือบุคคลภายนอกที่เห็นสมควรเป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์

8. อนุมัติรายการใช้จ่ายเงินที่สำคัญๆ พิจารณาในเรื่องการรับฝากเงิน การกู้ยืมเงินหรือการลงทุนของสหกรณ์

9. พิจารณารายงานทางการเงินประจำเดือนของสหกรณ์ที่ฝ่ายจัดการนำเสนอต่อที่ประชุม

10. พิจารณารายงานของคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ

11. กำหนดและดำเนินการเกี่ยวกับการประชุมใหญ่

12. เสนอแนะการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่

13. พิจารณาการฝากเงินหรือกู้เงินของสหกรณ์

14. เป็นตัวแทนสหกรณ์ในการทำนิติกรรม

15. พิจารณาถอดถอนกรรมการที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพต่อที่ประชุมใหญ่

16. พิจารณาให้สหกรณ์สมัครเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์หรือลาออกจากการเป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์

17. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการคนใดคนหนึ่ง เข้าประชุมใหญ่และออกเสียงในการประชุมใหญ่ของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ และองค์กรอื่นที่สหกรณ์เป็นสมาชิก


หน้าที่ทั่วไปของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์


1. เข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการทุกครั้ง

2. คณะกรรมการดำเนินการต้องทำงานให้สหกรณ์ด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ มีความเป็นธรรม และจะต้องรับผิดชอบต่อการละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน

3. ยอมรับและสนับสนุนมติ หรือ ข้อตกลงซึ่งเป็นเสียงข้างมาก

4. จงระลึกเสมอว่า คณะกรรมการดำเนินการจะต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบของสหกรณ์ เช่นเดียวกับสมาชิก

5. ทำความเข้าใจกับงบการเงินของสหกรณ์

6. คณะกรรมการดำเนินการต้องมีความเข้าใจในสัญญา และข้อตกลงต่างๆ ที่สหกรณ์มีอยู่

7. คณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้กำหนดนโยบาย

8. ดูแลให้ผู้จัดการจัดทำงบประมาณในปีถัดไปไว้ล่วงหน้าก่อนเริ่มปีงบประมาณ เพื่อขอความเห็นชอบในที่ประชุมใหญ่

9. ศึกษาระบบการทำงานของสหกรณ์ และหาทางปรับปรุงให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

10. คณะกรรมการดำเนินการต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกส่งเสริมให้สมาชิกร่วมมือ และทำธุรกิจกับสหกรณ์

11. จงถือว่างานส่วนรวมของสหกรณ์ย่อมสำคัญกว่างานส่วนตัวและจงพยายามหลีกเลี่ยงการขอใช้สิทธิพิเศษต่างๆ

12. ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ

13. คณะกรรมการดำเนินการควรใฝ่หาความรู้ความรับผิดชอบทางกฎหมายของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์


1. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะตามกฎหมาย

1.1 ต้องร่วมกันรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนในความเสียหายแก่บุคคลภายนอกอันเกิดแก่การที่คณะกรรมการดำเนินการได้กระทำนอกขอบเขตวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

1.2 ต้องร่วมกันรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมาจากการที่คณะกรรมการดำเนินการเพิกเฉย ละเลย ไม่กระทำการตามหน้าที่ หรือกระทำโดยประมาท เลินเล่อ หรือขาดความระมัดระวัง ขาดความเอาใจใส่ตามสมควร


2. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการดำเนินการเป็นรายบุคคลตามกฎหมาย

2.1 ในการประชุมลงมติเรื่องใดๆ กรรมการที่ไม่เห็นชอบกับการลงมติและได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมครั้งนั้นเป็นหลักฐานแล้วไม่ต้องรับผิดร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการที่ลงมติเห็นชอบ

2.2 ถ้าการประชุมไม่ถูกต้องตามข้อบังคับไม่ว่าจะเป็นองค์ประชุมหรือการลงมติกรรมการดำเนินการที่ปฏิบัติไปและเกิดความเสียหายขึ้นกรรมการดำเนินการผู้นั้นต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว


สหกรณ์ออมทรัพย์ Highlights|
 • ความก้าวหน้าของสหกรณ์
 • วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 • นโยบายสหกรณ์
 • คณะกรรมการสหกรณ์
 • ทีมบริหารสหกรณ์
 • บทบาทความรับผิดชอบคณะกรรมการ
 • การบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์
 • ข้อบังคับและกฎระเบียบ