escort konya diyarbakır escort esmer porno hd porno porno konulu porno porno izle haberler face haber tanis haber Son dakika haberler chirie auto chisinau malatya escort 2022 hairstyles porno izle gorexe.com hailashopping.com decor balcon erotik hikayeler porno hikaye Porn For Women

ติดต่อเรา

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการเปิดเผย/ข้อมูลข่าวสาร รายงานกิจการประจำปี 64 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการรวม นโบายและคู่มือ ปปง.

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด


ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้ เบอร์ 098-998-3653

ฝ่ายการเงิน เบอร์ 098-998-4420

ฝ่ายบริหารทั่วไป/ฝ่ายบัญชี เบอร์ 061-236-3434

ฝ่ายสินเชื่อ เบอร์ 098-998-3274 , 065-937-8275

ฝ่ายหารายได้ ฯ เบอร์ 098-998-1890

โทรศัพท์ สายตรงกรมทางหลวง 02- 206-3789 ต่อ สหกรณ์ 27000-27015

โทรศัพท์ สายตรงสหกรณ์ 02-644-7940-2 , 02-644-9243 หรือ 4633 (อัตโนมัติ 5 คู่สาย)

FAX 02-354-6717 (ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบัญชี )

FAX 02-644-4826 (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายหารายได้ และสมาชิกสัมพันธ์ ฝ่ายสิ้นเชื่อ )

หมายเลขภายใน

หน่วยงาน/ตำแหน่ง

02-206-3789

02-644-7940 ถึง 2

02-644-9243 หรือ 4633

ผู้จัดการการใหญ่
27000
201
-รองผู้จัดการการใหญ่ด้านสินเชื่อและการเงิน
27002
202
ผจก.ฝ่ายหารายได้และสมาชิกสัมพันธ์
27003
105
- งานประกันชีวิต
27007
108
- งานสวัสดิการต่างๆ
27007
108
- งานสมาชิกภาพ (สมัครใหม่ ลาออก ถึงแก่กรรม)
27017
112
ผจก.ฝ่ายการเงิน
27005
102
- งานเงินฝาก
27005
102
- งานรับ-จ่าย
27006
104
ผจก.ฝ่ายสินเชื่อ
27008
110
- เงินกู้ฉุกเฉิน-เงินกู้สามัญ
27009
106
- ทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิก
27010
107
- เงินกู้พิเศษ
27009
109 , 110
ผจก.ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้
27011
211
- งานเรียกเก็บหนี้ , งานรับชำระพิเศษ
27011 , 27012
208 , 209 , 210 , 211
- งานสมาชิกถึงแก่กรรม / งานบำนาญสมาชิก
27013
207
ผจก.ฝ่ายบัญชี
27014
203
งานบริหารทั่วไป
27014
204
ผจก.ฝ่ายบริหารทั่วไป
27015
205
- งานรับ-ส่งหนังสือ / งานหนังสือรับรอง
27001 , 27015
206
hd porno türbanlı porno liseli porno porno izle porno porno izle seks hikayeleri konulu porno olgun porno hd porno anal porno grup porno turkce porno mobil porno rus porno erotik hikayeler