ติดต่อเรา

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด


โทรศัพท์ สายตรงกรมทางหลวง 02-206-3789 ต่อ สหกรณ์ 27000-27015

โทรศัพท์ สายตรงสหกรณ์ 02-644-7940-2 , 02-644-9243 หรือ 4633 (อัตโนมัติ 5 คู่สาย)

FAX 02-354-6717 (ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบัญชี ฝ่ายสารสนเทศ)

FAX 02-644-4826 (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ ฝ่ายสินเชื่อ)

หมายเลขภายใน

หน่วยงาน/ตำแหน่ง

02-206-3789

02-644-7940 ถึง 2

02-644-9243 หรือ 4633

ผู้จัดการ
27000
201
- รองผู้จัดการ
27002
202
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ
27003
105
- งานประกันชีวิต
27007
108
- งานสวัสดิการต่างๆ
27007
108
- งานสมาชิกภาพ (สมัครใหม่ ลาออก ถึงแก่กรรม)
27017
112
หัวหน้าฝ่ายการเงินและการลงทุน
27005
102
- งานเงินฝาก
27005
102
- งานรับ-จ่าย
27006
104
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
27008
110
- เงินกู้ฉุกเฉิน-เงินกู้สามัญ
27009
106
- ทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิก
27010
107
- เงินกู้พิเศษ
27009
109 , 110
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้
27011
211
- งานเรียกเก็บหนี้ , งานรับชำระพิเศษ
27011 , 27012
208 , 209 , 210 , 211
- งานสมาชิกถึงแก่กรรม / งานบำนาญสมาชิก
27013
207
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์
27014
203 , 204
หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ
27002 , 27014
202 , 204
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
27015
205
- งานรับ-ส่งหนังสือ / งานหนังสือรับรอง
27001 , 27015
206
FAX
27099 , 27098 , 27097