ติดต่อเรา

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการเปิดเผย/ข้อมูลข่าวสาร รายงานกิจการประจำปี 64 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการรวม นโบายและคู่มือ ปปง.

ติดต่อสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทางหลวง จำกัด


ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้ เบอร์ 098-998-3653

ฝ่ายการเงิน เบอร์ 098-998-4420

ฝ่ายบริหารทั่วไป/ฝ่ายบัญชี เบอร์ 061-236-3434

ฝ่ายสินเชื่อ เบอร์ 098-998-3274 , 065-937-8275

ฝ่ายหารายได้ ฯ เบอร์ 098-998-1890

โทรศัพท์ สายตรงกรมทางหลวง 02- 206-3789 ต่อ สหกรณ์ 27000-27015

โทรศัพท์ สายตรงสหกรณ์ 02-644-7940-2 , 02-644-9243 หรือ 4633 (อัตโนมัติ 5 คู่สาย)

FAX 02-354-6717 (ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้ ฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบัญชี )

FAX 02-644-4826 (ฝ่ายการเงิน ฝ่ายหารายได้ และสมาชิกสัมพันธ์ ฝ่ายสิ้นเชื่อ )

หมายเลขภายใน

หน่วยงาน/ตำแหน่ง

02-206-3789

02-644-7940 ถึง 2

02-644-9243 หรือ 4633

ผู้จัดการการใหญ่
27000
201
-รองผู้จัดการการใหญ่ด้านสินเชื่อและการเงิน
27002
202
ผจก.ฝ่ายหารายได้และสมาชิกสัมพันธ์
27003
105
- งานประกันชีวิต
27007
108
- งานสวัสดิการต่างๆ
27007
108
- งานสมาชิกภาพ (สมัครใหม่ ลาออก ถึงแก่กรรม)
27017
112
ผจก.ฝ่ายการเงิน
27005
102
- งานเงินฝาก
27005
102
- งานรับ-จ่าย
27006
104
ผจก.ฝ่ายสินเชื่อ
27008
110
- เงินกู้ฉุกเฉิน-เงินกู้สามัญ
27009
106
- ทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิก
27010
107
- เงินกู้พิเศษ
27009
109 , 110
ผจก.ฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้
27011
211
- งานเรียกเก็บหนี้ , งานรับชำระพิเศษ
27011 , 27012
208 , 209 , 210 , 211
- งานสมาชิกถึงแก่กรรม / งานบำนาญสมาชิก
27013
207
ผจก.ฝ่ายบัญชี
27014
203
งานบริหารทั่วไป
27014
204
ผจก.ฝ่ายบริหารทั่วไป
27015
205
- งานรับ-ส่งหนังสือ / งานหนังสือรับรอง
27001 , 27015
206