สหกรณ์กรมทางหลวง


ติดต่อสหกรณ์
หมายเลขโทรศัพท์ส่วนต่าง ๆ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด
หมายเลขโทรสาร 02-3546717 , 02-6444826

หน่วยงาน/ตำแหน่ง 02-345-6658-76 02-644-7940 ถึง 2
02-644-9243 หรือ 4633
ผู้จัดการ 27001 201
รองผู้จัดการ 27002 202

หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และสวัสดิการ

27003 105

- งานประกันชีวิต

27007 108

- งานสวีสดิการต่าง ๆ

27007 111

- งานสมาชิกภาพ (สมัครใหม่ ลาออก ถึงแก่กรรม)

27007 111
หัวหน้าฝ่ายการเงินและเงินลงทุน 27005 102
- งานงินฝาก 27005 102
- งานรับ – จ่าย 27006 104
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่ 27008 110
- เงินกู้ฉุกเฉิน – เงินสามัญ 27009 106
- ทุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสมาชิก 27010 107

- เงินกู้พิเศษ

27009
109
110
หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหุ้นและบัญชีเงินกู้ 27011 211
- งานเรียกเก็บหนี้ , งานรับชำระพิเศษ 27011
27012
208
209
210
211
- งานสมาชิกถึงแก่กรรม / งานบำนาญสมาชิก 27013 207

หัวหน้าฝ่ายบัญชีและคอมพิวเตอร์

27014
203
204

หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ

27002
27014
202
204

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

27015

205

- งานรับ – ส่งหนังสือ / งานหนังสือรับรอง

27000
27015

206

FAX
27099
27098
27097
  • สมาชิกสหกรณ์
  • ผลการดำเนินงานสหกรณ์
  • อัตราดอกเบี้ย
  • บัญชีธนาคารของสหกรณ์
  • คำนวลผลประโยชน์
  • คำถามที่สมาชิกสนใจ (FAQ)
  • เรื่องเด่นประจำวัน