สหกรณ์กรมทางหลวง

คุณสมบัติของสมาชิกสหกรณ์
 
      • คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติดังนี้
   
1 เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯ นี้
2 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
3 เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสำนักกรมทางหลวง หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ นี้ หรือลูกจ้างประจำงานฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมทางหลวง
4 เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
5 มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน
   
คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
   
1 เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและเห็นชอบตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
2
ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำสังกัดกรมทางหลวง หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯ นี้ หรือลูกจ้างประจำงานฌาปนกิจสงเคราะห์กรมทางหลวง ซึ่งมิได้เป็นสมาชิกสามัญ
2 เป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกรมทางหลวง
3 เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามัญ
4 เป็นพนักงานราชการสังกัดกรมทางหลวง
3 เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
4 เป็นผู้มีความประสงค์จะทำธุรกิจหรือใช้บริการจากสหกรณ์ฯ
   
  • สมาชิกสหกรณ์
  • ผลการดำเนินงานสหกรณ์
  • อัตราดอกเบี้ย
  • บัญชีธนาคารของสหกรณ์
  • คำนวลผลประโยชน์
  • คำถามที่สมาชิกสนใจ (FAQ)
  • เรื่องเด่นประจำวัน