สหกรณ์กรมทางหลวง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของสหกรณ์
            การลงทุนในวิชาการทางเศรษฐศาตร์ หมายถึง การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ลักษณะต่างๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ได้ผลกลับมามากกว่าที่ใช้ไปจำนวนที่น่าพอใจ ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ทรัพยากรที่ใช้ลงทุน ได้แก่ เงิน ทรัพย์สิน แรงงาน ผลตอบแทนการลงทุนที่กลับมา เช่น ปันผล ดอกเบี้ย   ค่าเช่า ค่าแรง หรือ รายรับส่วนเกิน (surplus  revernue) ซึ่งในทางธุรกิจเรียกกันว่า “กำไร”  ในทางกฎหมาย การลงทุนหมายถึง การสร้างนิติสัมพันธ์ในรูปของสัญญาผูกพันการก่อหนี้ระหว่างผู้ลงทุนกับผู้ประกอบการ  การลงทุนในแง่ธุรกิจที่ดำเนินการในเวลานี้ เป็นการใช้เงินเป็นทรัพยากรในการลงทุน เพื่อให้ได้ผลตอบแทนกลับมา อาจเป็น ปันผล ดอกเบี้ย หรือ กำไร จึงมีรูปแบบและลักษณะการลงทุนอย่างหลากหลาย  สหกรณ์ก็เป็นองค์กรหนึ่งที่มีการใช้เงินลงทุนด้วยเหมือนกัน เช่น ลงทุนประกอบกิจการ เพื่อให้ได้ส่วนเกิน หรือกำไร ลงทุนในการถือหุ้น เพื่อให้ได้รับปันผล หรือลงทุนในตราสารทางการเงิน เพื่อให้ได้ดอกเบี้ย เป็นต้น
            พิจารณาตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 ในสหกรณ์มีสิทธิลงทุนได้ดังนี้
 
 (1) ลงทุนประกอบกิจการเพื่อสมาชิก ด้านการผลิต การค้า การบริการ การอุตสาหกรรม หรือการแปรรูป ดังบัญญัติในมาตรา 46(1) มาตรา 63
 (2) ลงทุนในการถือหุ้นสามัญในหน่วยธุรกิจที่เอื้อประโยชน์ต่อบรรดาสมาชิกสหกรณ์ เช่น การถือหุ้น ธ.ก.ส. ถือหุ้น บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด ดังมาตรา 62(4) (6)
 (3) ลงทุนการให้กู้ยืมเงินเฉพาะแก่สมาชิก ดังบัญญัติในมาตรา 46(6)
 (4) ลงทุนในตราสารหนี้ต่าง ๆ ดังบัญญัติในมาตรา 62(3) (7) และรวมทั้งการฝากเงินในสหกรณ์หรือธนาคาร ดังปรากฏในมาตรา 62(1) (2)
 
            การลงทุนดังกล่าว สหกรณ์ต้องดำเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมายว่าด้วยการนั้น ๆ แต่กฎหมายหลักจะเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
            ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นกฎหมายกำหนดเกี่ยวกับเรื่องหนี้ เพราะการลงทุนในบางลักษณะเป็นการก่อหนี้ขึ้น เพราะเจ้าหนี้ผู้ใช้เงินลงทุนกับลูกหนี้ผู้รับเงินลงทุน หนี้เหล่านอาจผูกพันกันด้วยสัญญากู้ยืมปกติ หรือการใช้สัญญาชนิดพิเศษที่กฎหมายเรียกว่า “ตราสาร” และตราสารที่ใช้สำหรับเป็นเครื่องมือลงทุน เราเรียกรวมกันทั่ว ๆ ไปว่า “ตราสารหนี้”  แต่สำหรับประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกำหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ.2553 เรียกตราสารดังกล่าวว่า “ตราสารแสดงสิทธิในหนี้”  สำหรับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากจะกำหนดเรื่องสัญญาฝากเงิน ยังมีกำหนดเรื่องของตราสารหนี้ที่สำคัญ 2 ประการคือ ตั๋วแลกเงินและตั๋วสัญญาใช้เงิน
  อ่านต่อ...
   
   
                       

  • ตารางแผนงานสหกรณ์
  • การเลือกตั้งกรรมการ
  • การลงทุนของสหกรณ์
  • กิจกรรมสหกรณ์