สหกรณ์กรมทางหลวง

กรมทางหลวงร่วมกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ปลูกป่าเชิงระบบนิเวศน์
กรมทางหลวงร่วมกับศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ปลูกป่าเชิงระบบนิเวศน์ (Ecological Reforestation) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ริมทางหลวงหมายเลข 1081 สาย สันติสุข –บ่อเกลือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

สวัสดิการเพื่อสังคม           นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงได้ร่วมกับ ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา โดยท่านกรมวังผู้ใหญ่ ว่าที่ รต.กิตติ ขันธมิตร และ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือใต้ โรงเรียน มัธยมบ่อเกลือ โรงเรียนยอดดอยวัฒนา กลุ่มพลังมวลชน อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ดำเนินการปลูกป่าเชิงระบบนิเวศน์ (Ecological Reforestation) ณ บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 1081 สายสันติสุข – บ่อเกลือ (กม.ที่ 54 -55 ) บ้านยอดดอยวัฒนา ตำบลบ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้ประชาชนและเยาวชนได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าบริเวณสองข้างทางหลวงให้มีความอุดมสมบูรณ์และเพื่อป้องกัน การพังทลายของดินตามแนวถนน

          อธิบดีกรมทางหลวงยังกล่าวต่อไปอีกว่าการปลูกป่าเชิงนิเวศน์เป็นการปลูกป่าที่ได้รับการถ่ายทอดท่านกรมวังผู้ใหญ่ ซึ่งได้รับองค์ความรู้มาจากงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่นเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์โดยอาศัยหลักการแข่งขันกันเองตามธรรมชาติของพันธุ์ไม้ป่าท้องถิ่นหลากหลายชนิด ที่ปลูกคละกัน จำนวน 4-5 ต้น ต่อตารางเมตร ในพื้นที่มีความล่อแหลมต่อระบบนิเวศน์โดยมีการเตรียมพื้นที่อย่างประณีต ได้แก่ การทำขั้นบันไดดิน การขุดหลุมปลูก และรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะดี ตลอดจนคลุมพื้นที่ปลูกด้วยเศษหญ้าวัชพืช หรือฟางข้าวภายหลังการปลูก ซึ่งจะส่งผลให้ต้นไม้มีอัตราการเจริญเติบโตที่ดี และสามารถปกคลุมพื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อระบบนิเวศน์ได้อย่างรวดเร็ว สำหรับการปลูกป่าเชิงนิเวศน์ครั้งนี้ได้ปลูกไม้ 12 ชนิด จำนวน 22,000 ต้น และปลูกหญ้าแฝก 10,000 ต้น เนื้อที่ประมาณ 3 ไร่


กรมทางหลวงมอบไม้แก่กรมราชทัณฑ์เพื่อไปใช้ประโยชน์ในการฝึกอาชีพผู้ต้องขัง

          นายวีระ เรืองสุขศรีวงศ์ อธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่าตามที่แขวงการทางน่านที่ 2 ได้ดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 1080 ตอน ต่อเขตเทศบาลเมืองน่านควบคุม - ห้วยโก๋น ระหว่างอำเภอท่าวังผา- อำเภอเชียงกลาง จากเดิมถนนมีความกว้าง 8 เมตรทำการขยายให้มีขนาด 12 เมตร เพื่ออำนวย ความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว กรมทางหลวงจึงมีความจำเป็นต้องนำไม้ที่มีอยู่สองข้างทางออกจากเขตทาง ซึ่งกรมทางหลวงได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบ พร้อมทั้งได้รับการอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้ว เนื่องจากกรมทางหลวงไม่มีนโยบายนำไม้มาใช้ประโยชน์ จึงได้ประสานงานกับกรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญและสามารถนำไม้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่น การฝึกอาชีพงานฝีมือเฟอร์นิเจอร์ไม้ของผู้ต้องขัง ทั้งนี้สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาแก่ผู้ต้องขังได้พัฒนาฝีมือต่อไป และเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา กรมทางหลวงได้มีพิธีส่งมอบ ไม้สักจำนวน 611 ท่อน ให้กับ นายชาติชาย สุทธิกลม อธิบดีกรมราชทัณฑ์
 
 
 
 

  • ตารางแผนงานสหกรณ์
  • การเลือกตั้งกรรมการ
  • การลงทุนของสหกรณ์
  • กิจกรรมสหกรณ์