สหกรณ์กรมทางหลวง

งานรวบรวมวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเงินกู้ ซึ่ง 1 เดือนต้องประชุมอย่างน้อย 1 ครั้ง
 1. เมื่อสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ทำใบนัดประชุมคณะกรรมการเงินกู้ โดยต้องประสานงานกับหน้าห้องประธานเงินกู้กับเลขานุการเงินกู้ และกับผู้จัดการ สะดวกประชุม วัน เวลาใด
 2. ทำใบนัดประชุม โดยผู้จัดการเป็นผู้เซ็นหนังสือเสนอประธานคณะกรรมการเงินกู้
 3. เมื่อประธานนัด วัน เวลา และสถานที่แล้วโทรและทำบันทึกต่อท้าย ใบนัดประชุมแจ้งให้คณะกรรมการเงินกู้และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบพร้อมเชิญเข้าที่ประชุม
 4. รวบรวมวาระการประชุม
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
รวบรวมจากรายงานที่ยื่นกู้ในแต่ละวัน มาสรุปเป็นหัวข้อดังนี้ ยอดกู้ ยอดหนี้ ยอดกู้สุทธิ ยอดซื้อหุ้นเพิ่ม ยอดปิดออมสิน
เรื่องเสนอเพื่อทราบ
เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยมีฝ่ายการเงินเป็นผู้รวบรวม
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
 
เกี่ยวกับเงินกู้ รวบรวมและวิเคราะห์เขียนเป็นวาระผ่านให้ผู้จัดการตรวจสอบก่อน
เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
เกี่ยวกับการเงิน ฝ่ายการเงินจะเป็นผู้จัดทำวาระเพื่อประชุม
 5. ก่อนวันประชุม 1 วัน ตรวจสอบคณะกรรมการเงินกู้ท่านใดเข้าร่วมประชุมได้หรือไม่ได้ กรรมการต้องเข้าประชุมได้ 3 ท่านขึ้นไปถือว่าครบองค์ประชุม
 6. หากคณะกรรมการไม่ครบองค์ประชุม ต้องแจ้งผู้จัดการและประธานเงินกู้ เพื่อเลื่อน วัน เวลา ที่ต้องประชุม
 7. ในวันประชุม ต้องจดมติที่ประชุม
 8. เมื่อประชุมเรียบร้อยแล้ว จัดทำรายงานการประชุม ตรวจสอบความถูกต้องของมติที่ประชุมกับเลขานุการเงินกู้
 9. เมื่อรายงานการประชุมที่ตรวจสอบมติที่ประชุมแล้ว นำเสนอประธานกรรมการเงินกู้ลงนาม โดยทำหนังสือ มีผู้จัดการเป็นผู้ลงนามถึงประธานเงินกู้
 10. เมื่อประธานลงนามแล้ว นำรายงานเงินกู้ เวียนให้คณะกรรมการเงินกู้ 5 ท่าน เพื่อรับรอง โดยทำบันทึกมีเลขานุการเงินกู้เป็นผู้ลงนาม ถึงคณะกรรมการเงินกู้ เพื่อตรวจสอบและแก้ไข โดยมีการกำหนดวันที่ที่ต้องแก้ไขไว้ด้วย หากพ้นกำหนดวันที่ที่กำหนดจะถือว่ากรรมการได้รับรองรายงานชุดนั้นแล้ว
 11. นำรายงานคณะกรรมการเงินกู้ที่ผ่านการรับรองแล้ว แจกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ หรือนำไปปฏิบัติ
 12. เก็บรายงานนั้นเข้าแฟ้ม
 13. รวบรวมรายงานการประชุมเงินกู้ เพื่อนำเข้าประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบและเพื่อพิจารณาโดยส่งให้งานบริหารจัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ
 14. วันประชุมคณะกรรมการดำเนินการ เข้าที่ประชุมพร้อมรายงานวาระเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา
   
   

  • ตารางแผนงานสหกรณ์
  • การเลือกตั้งกรรมการ
  • การลงทุนของสหกรณ์
  • กิจกรรมสหกรณ์