ข่าวสาร

สหกรณ์เปิดให้สมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวกู้เงินสามัญโดยใช้บุคลค้ำประกันได้

คุณสมบัตของผู้กู้ิ ; ต้องเป็นลูกจ้างชัวคราวที่ได้รับค่าจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัดและเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน...

ตั้งแต่ วันที่ 21-02-2018

สหกรณ์เปิดให้สมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวกู้เงินสามัญโดยใช้บุคลค้ำประกันได้

คุณสมบัตของผู้กู้ิ ; ต้องเป็นลูกจ้างชัวคราวที่ได้รับค่าจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัดและเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน...

ตั้งแต่ วันที่ 21-02-2018

สหกรณ์เปิดให้สมาชิกสมทบที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวกู้เงินสามัญโดยใช้บุคลค้ำประกันได้

คุณสมบัตของผู้กู้ิ ; ต้องเป็นลูกจ้างชัวคราวที่ได้รับค่าจ้างจากหน่วยงานต้นสังกัดและเป็นสมาชิกสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 เดือน...

ตั้งแต่ วันที่ 21-02-2018

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด