สหกรณ์กรมทางหลวง

การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2554
     ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 ได้อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งใช้เป็นทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกนั้น เพื่อให้เป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงเห็นสมควรให้กำหนดหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี 2554 ดังนี้
1. ทุนสนับสนุนการศึกษา
   1.1 คุณสมบัติของสมาชิกผู้ขอรับทุน
 
- สมาชิกผู้ยื่นขอรับทุน จะต้องเป็นสมาชิก สอ.ทล.ก่อนวันประกาศปิดรับการขอทุนการศึกษา
- มิเงินได้รายเดือนไม่เกินเดือนละ 19,100.- บาท
- สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน ถ้าบิดาและมารดาต่างเป็นสมาชิก และมีบุตรเกิน 1 คน ทั้งบิดาและมารดามีสิทธิขอทุนเรียนดีหรือทุนสนับสนุนการศึกษา
- สมาชิกจะต้องมีสถานภาพเป็นสมาชิกจนถึงวันที่ประกาศผลผู้ได้รับทุน ยกเว้น ถึงแก่กรรม
 1.2 คุณสมบัติของบุตรสมาชิกผู้ขอรับทุน
 
- เป็นบุตรโดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและอายุไม่เกิน 25 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครขอรับทุน
- ผลการเรียนในปีการศึกษา 2553 ต้องสอบไล่เลื่อนชั้นและมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 1.50 กรณีมหาวิทยาลัยเปิด ต้องลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษา 2553 ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ไม่ต่ำกว่า 1.50
- ในปีการศึกษา 2554 กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของทางราชการหรือเอกชนภายในประเทศที่ทางราชการรับรอง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 จนถึงระดับปริญญาตรี ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
2. ทุนเรียนดี
   2.1 คุณสมบัติของสมาชิกผู้ขอรับทุน
 
- สมาชิกผู้ยื่นขอรับทุนจะต้องเป็นสมาชิก สอ.ทล.ก่อนวันประกาศปิดรับการขอทุนการศึกษา
- สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับทุนได้เพียง 1 ทุน ถ้าบิดาและมารดต่างเป็นสมาชิก และมีบุตรเกิน 1 คน ทั้งบิดาและมารดามีสิทธิขอทุนเรียนดีหรือทุนสนับสนุนการศึกษา
- สมาชิกจะต้องมีสถานภาพเป็นสมาชิกจนถึงวันที่ประกาศผลผู้ได้รับทุน ยกเว้น ถึงแก่กรรม
 2.2 คุณสมบัติของสมาชิกผู้ขอรับทุน
 
- เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายแต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมและอายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสิ้นสุดการรับสมัครขอรับทุน
- ในปีการศึกษา 2554 กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของทางราชการหรือเอกชนภายในประเทศที่ทางราชการรับรอง ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ 2 จนถึงระดับปริญญาตรี ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ
- กรณีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยปิด ในปีการศึกษา 2553 ต้องลงทะเบียนเรียนไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยตามที่สหกรณ์กำหนด
- ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) แต่ละระดับในปีการศึกษา 2553 ตามที่สหกรณ์ กำหนดดังนี้
   
ที่

ระดับการศึกษา

ผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ในปีการศึกษา 2553

1

ประถมศึกษา

3.75

2

มัธยมศึกษาตอนต้น

3.50

3

มัธยมศึกษาตอนปลาย

3.50

4

ปวช.

3.50

5

ปวส.หรืออนุปริญญา

3.00

6

อุดมศึกษา(ปริญญาตรี)

3.00

3. เกณฑ์การพิจารณาและเงินที่ให้ต่อทุน
       สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด จะพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษาและทุนเรียนดี ตามระดับที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2554 ดังนี้
 
 
ที่

ปีการศึกษา 2554

จำนวนเงินที่ให้ต่อทุน (บาท)

 

กำลังศึกษาอยู่ระดับ

ทุนสนับสนุนการศึกษา

ทุนเรียนดี

1

ประถมศึกษา

2,000.-

2,300.-

2

มัธยมศึกษาตอนต้น

2,500.-

2,800.-

3

มัธยมศึกษาตอนปลาย

2,800.-

3,000.-

4

ปวช.

3,000.-

3,200.-

5

ปวส.หรืออนุปริญญา

3,500.-

3,800.-

6

อุดมศึกษา(ปริญญาตรี)

3,500.-

4,000.-

4.การรับสมัครขอรับทุนการศึกษา
       สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาของบุตร ขอรับใบสมัคร ได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด หรือหน่วยงานที่สมาชิกสังกัดอยู่ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.doh.go.th คลิกเข้าหน่วยงานภายใน คลิกเข้า สหกรณ์ออมทรัพย์ และยื่นใบสมัครได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ในวันและเวลาทำการของสหกรณ์ฯ พร้อมแนบหลักฐาน ดังนี้
   หลักฐานประกอบการขอรับทุน
 
- ใบสมัครของรับทุน ตามแบบฟอร์มของ สอ.ทล.
- ใบแจ้งยอดเงินเดือน (เฉพาะผู้ยื่นขอรับทุนสนับสนุนการศึกษา)
- ใบเสร็จรับเงิน หรือหนังสือรับรองที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ ในปีการศึกษา 2554
- ใบรายงานผลการศึกษาซึ่งมีคะแนนรวมตลอดปี หรือสำเนาสมุดประจำตัวนักเรียนที่มีผลการเรียนประจำปีการศึกษา 2553 (GPA) หรือใบแจ้งผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2553 ที่สถานศึกษานั้นๆลงนามรับรอง
- สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่ขอรับทุน
- ในกรณีที่ชื่อ สกุล ในสำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน ให้แสดงสำเนาสูติบัตร หรือหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ-สกุล
- สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากสหกรณ์ หรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (เฉพาะผู้ขอทุนสนับสนุนการศึกษาในสังกัดส่วนกลาง)
5. การตัดสิน และกำหนดวันมอบทุนการศึกษา
       คณะกรรมการทุนการศึกษาและสวัสดิการ จะพิจารณาตัดสิน และกำหนดวันมอบทุนการศึกษาให้สมาชิกทราบต่อไป ผลการพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
  • บริการเงินฝาก
  • บริการเงินกู้
  • บริการสิทธิประโยชน์
  • บริการสวัสดิการ
  • เอกสารแบบฟอร์ม
  • บริการประกันชีวิต