สหกรณ์กรมทางหลวง

เงินฝากประจำ 3, 6, 12 เดือน
  สำหรับนักออมที่ต้องการผลตอบแทนสูง
1. จ่ายดอกเบี้ยให้เมื่อครบระยะเวลาฝาก ตามงวดที่ตกลงไว้กับสหกรณ์ฯ
2. เงินฝากคงเหลือต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท
   
  สำหรับเงินฝากประจำ 12 เดือน สหกรณ์จะจ่ายดอกเบี้ยเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. ฝากเงินครั้งละไม่ถึง 100,000.- บาท จะจ่ายดอกเบี้ยตามข้อ 1
2. ฝากเงินครั้งละ 100,000.- บาทขึ้นไป จะแบ่งจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน
   
  การถอนเงิน
1. ถอนเมื่อครบกำหนดตามงวดที่ตกลงไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
2. ระยะเวลาฝากไม่ครบ 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ยให้
3. ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ถ้าไม่ครบระยะเวลาฝากตามวงดที่ตกลงไว้กับสหกรณ์ จะจ่าย ดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์
 
  • บริการเงินฝาก
  • บริการเงินกู้
  • บริการสิทธิประโยชน์
  • บริการสวัสดิการ
  • เอกสารแบบฟอร์ม
  • บริการประกันชีวิต