สหกรณ์กรมทางหลวง

เงินฝากประจำ 24 เดือน
  การฝากเงินฝากประจำ 24 เดือน
1. ฝากเดือนละ 1 ครั้ง โดยหักจากเงินเดือน หรือนำฝากเองที่สหกรณ์ฯ
2. จำนวนเงินฝากต้องเท่ากันทุกเดือน ฝากขั้นต่ำ 100.- บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000.- บาท
3. เปิดบัญชีเงินฝากได้คนละ 1 บัญชี ระยะเวลาฝาก 24 เดือน
4.

ครบกำหนดการฝากเงิน สหกรณ์ฯ จะปิดบัญชี และนำเงินฝากเข้าบัญชีตามที่ตกลงไว้กับ
สหกรณ์ฯ (ระยะเวลาฝากไม่ครบ 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ยให้)

   
  ถอนก่อนครบกำหนด หรือขากการฝากเงินเกิน 2 เดือน
. สหกรณ์ฯ จะปิดบัญชี และจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ถอนพร้อมหักภาษี 15%
 
  • บริการเงินฝาก
  • บริการเงินกู้
  • บริการสิทธิประโยชน์
  • บริการสวัสดิการ
  • เอกสารแบบฟอร์ม
  • บริการประกันชีวิต