สหกรณ์กรมทางหลวง

ระเบียบการฝากถอนเงิน

บริการรับฝาก – ถอนเงิน
          เวลา 8.30 – 15.00 น. ในวันทำการ

ดอกเบี้ยเงินฝาก
     

            สมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก ในอัตราที่สูงกว่าหรือเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย เงินฝากของธนาคารพาณิชย์โดยทั่วไป และยังได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากตามข้อ 1 – 3 อีกด้วย


การเปิดบัญชี
     

1 กรอกแบบฟอร์มการเปิดบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน ตามที่สหกรณ์ฯ ออกให้
2 ลงลายมือชื่อในสมุดบัญชีเงินฝาก
3 เงินฝากครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท


สหกรณ์ฯ รับฝากเงิน 4 ประเภท คือ
     1. เงินฝากออมทรัพย์
     2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ไม่เสียภาษีเงินได้
     3. เงินฝากประจำ 24 เดือน
     4. เงินฝากประจำ 3, 6, 12 เดือน เสียภาษีเงินได้ 15%

การฝากเงิน ฝากได้ 6 วิธี คือ
     1. การฝากด้วยเงินสด
          - ให้ผู้ฝากเขียนใบนำฝาก ตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์ฯ ออกให้ ส่งพร้อมกับ สมุดบัญชีเงินฝาก และเงินสด ที่ต้องการฝาก

     2. การฝากด้วยเช็คธนาคาร

- ให้นำฝากตั้งแต่เวลา 8.30 น. แต่ไม่เกิน 11.00 น. เพื่อนำเข้าบัญชีของสหกรณ์ได้ทันในวันรับฝาก
- เช็คให้สั่งจ่ายในนาม “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด”
- เช็คที่ไม่ได้สั่งจ่ายในนาม “สหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด” ต้องไม่เขียนคำว่า “A/C Payee Only” เพราะนำเข้าบัญชีสหกรณ์ฯไม่ได้
- จะต้องเป็นเช็คในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น
     3. การฝากด้วยใบถอนเงิน ฝากจากบัญชีหนึ่งไปยังอีกบัญชีหนึ่ง
          - ให้ผู้ฝากเขียนใบนำฝากและใบถอนเงินสด ส่งพร้อมกับสมุดบัญชีที่ จะนำฝากและสมุดบัญชีที่ต้องการถอน

     4. การฝากด้วยการให้หักจากเงินเดือน
          - ให้ผู้ฝากแจ้งความจำนง โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์ออกให้ส่งมาที่สหกรณ์

     5. การฝากโดยฝากหน่วยงาน ตามสังกัดที่สมาชิกทำงานอยู่ ส่งเงินฝากพร้อมใบเรียกเก็บประจำเดือน
          - ให้ผู้ฝากโทรแจ้งสหกรณ์ฯ ด้วยว่า เป็นเงินฝากประเภทใด เพื่อสหกรณ์จะได้นำฝากเข้าบัญชีของสมาชิกได้ถูกต้อง

     6. การฝากด้วยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคาร ทำการได้ดังนี้

          6.1 การฝากด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวง จำกัด

     บัญชีประเภทออมทรัพย์ โดยผ่านธนาคารที่สหกรณ์ ได้เปิดบัญชีไว้ดังนี้

ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขาถนนศรีอยุธยา
เลขที่บัญชี 013-1-25604-1
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขารามาธิบดี
เลขที่บัญชี 026-4-09590-2
ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด สาขายมราช
เลขที่บัญชี 010-2-12648-5
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาอุรุพงษ์
เลขที่บัญชี 149-0-89521-4
ธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาพญาไท
เลขที่บัญชี 003-2-90393-2
ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สาขาราชปรารภ
เลขที่บัญชี 127-2-14383-1
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขากิ่งเพชร
เลขที่บัญชี 023-2-56500-4
 
การชำระผ่านธนาคาร กรุณาแฟ็กซ์หลักฐานการชำระเงินให้สหกรณ์ฯ ที่เบอร์ 0-2354-6717

- โอนก่อนเวลา 14.00 น.
- เขียนชื่อสมาชิกเจ้าของบัญชี และระบุวัตถุประสงค์ในการโอนเงิน ให้ชัดเจน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
- โทร. แจ้งการโดอนเงินให้สหกรณ์ฯ ทราบทันที เพื่อสหกรณ์ จะได้นำเงินเข้าบัญชีของสมาชิกได้ถูกต้อง
- แฟ็กซ์ หรือ ส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่สหกรณ์ฯ

6.2 สำหรับสมาชิกที่อยู่ต่างจังหวัด นอกจากจะโอนได้ตามข้อ 6.1 แล้ว ยังสามารถโอนได้โดยผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ซึ่งค่าใช้จ่าย ในการโอนเงินจะถูกกว่า และสามารถดำเนินการได้ ดังนี้ โอนชื่อบัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์กรทางหลวง จำกัด” บัญชีประเภทกระแสรายวัน
    
- กรอกแบบฟอร์มใน Bill Payment ที่สหกรณ์ออกให้ และเสียค่าธรรมเนียมในการโอน (Bill Payment 1 ใบ โอนได้ไม่เกิน 100,000 บาท และเสียค่าธรรมเนียม 15.- บาท/ใบ)

- ขอแบบฟอร์มได้โดยแจ้งมาที่สหกรณ์ สหกรณ์จะดำเนินการจัดส่ง ให้ตามที่อยู่ของสมาชิกที่แจ้งไว้กับสหกรณ์ หรือส่งแฟ็กซ์ไปให้

การถอนเงินฝาก

การถอนเงินฝากดำเนินการ ดังนี้

เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการถอนเงินสด ตั้งแต่ 100,000.- บาทขึ้นไป ต้องแจ้งสหกรณ์ฯ ให้ทราบล่วงหน้า 1 วัน
หากมีการแก้ไขใบถอนเงินฝาก เจ้าของบัญชีต้องลงนามกำกับ การแก้ไขทุกแห่ง
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ อาจตรวจสอบผู้รับเงิน โดยให้แสดงบัตร ประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้


การถอนเงินฝากทางจดหมาย
ดำเนินการได้ ดังนี้
          ส่ง สมุดคู่ฝากของสหกรณ์ฯ พร้อมกับ ใบถอนเงินตามแบบที่ สหกรณ์ฯ ออกให้ และลงลายมือชื่อ จำนวนเงินที่ต้องการถอน
          ส่ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งทาง ราชการออกให้ และรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาถอนเงินแทน ดำเนินการดังนี้
          1. กรอกรายละเอียดใบถอนเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ตามแบบฟอร์ม ที่สหกรณ์ออกให้
          2. เจ้าของบัญชีเขียนชื่อเต็ม พร้อมทั้งลงลายมือชื่อ (ให้ตรงกับลายมือ ชื่อที่ให้ไว้กับสหกรณ์ฯ ครั้งแรกที่เปิดบัญชี)
          3. ผู้รับมอบอำนาจเขียนชื่อเต็ม พร้อมลงลายมือชื่อรับเงิน
          4. บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

การถอนเงินเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
          

1 เจ้าของบัญชีแจ้งความจำนงมายังสหกรณ์ฯ ให้ออกเช็ค โดยระบุว่าจะสั่งจ่ายในนามใคร
2 แจ้งสหกรณ์ฯ ล่วงหน้าก่อน 1 วัน และให้ระบุเวลารับเช็ค ทั้งนี้ เนื่องจากเช็คและแคชเชียร์เช็ค จะต้องให้กรรมการดำเนินงาน 2 ใน 15 ท่าน เป็นผู้ลงนามสั่งจ่าย
3 สหกรณ์ฯ จะออกเป็นเช็ค 3 ธนาคาร คือ ไทยธนาคาร กรุงไทย ไทยพาณิชย์
4 สหกรณ์ฯ บริการจ่ายเช็ค
 
แจ้งถอนตั้งแต่ 8.00 – 10.00 น. ได้รับเช็คไม่เกิน 12.00 น.
แจ้งถอนหลัง 10.00 – 12.00 น. ได้รับเช็ค 14.00 – 14.30 น.
แจ้งหลังจาก 12.00 น. เป็นต้นไป จะได้รับเช็คในวันรุ่งขึ้น เวลา 10.00 น.


สมาชิกจะได้รับเงิน 2 วิธี คือ
     1. ทางธนาณัติ จะเสียค่าใช้จ่ายในการส่งเงิน ดังนี้
               1,000.- บาทแรก เสียค่าธรรมเนียม 10.- บาท
               1,000.- บาทต่อไป เสียค่าธรรมเนียม 2.- บาท

     2. โอนเข้าบัญชีธนาคาร จะเสียค่าใช้จ่ายในการส่งเงิน ดังนี้
               10,000.- บาทแรก เสียค่าธรรมเนียม 30.- บาท
               10,000.- บาทต่อไป เสียค่าธรรมเนียม 1.- บาท
               100,000.- บาท เสียค่าธรรมเนียม 120.- บาท

ส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยหน้าแรก ที่มีชื่อและเลขที่บัญชี ประเภทออมทรัพย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

การออกหนังสือรับรองยอดเงินฝาก

       กรณีที่มีข้อมูลของผู้ขออยู่แล้วที่สหกรณ์ โทร.แจ้งความจำนงได้ที่สหกรณ์ฯ และมารับได้ภายในวันที่แจ้ง กรณีที่ยังไม่มีข้อมูลของผู้ขออยู่แล้วที่สหกรณ์ ให้กรอก แบบฟอร์มตามที่สหกรณ์ฯ กำหนด และยื่นเรื่องได้ที่สหกรณ์ รอรับได้ภายใน 30 นาทีของวันที่ยื่น

การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในบัญชีเงินฝาก
          1. เปลี่ยนชื่อบัญชี กระทำได้โดยกรอกแบบฟอร์มให้
          2. เปลี่ยนชื่อผู้สั่งจ่าย ครบถ้วนตามที่สหกรณ์ออกให้
          3. เพิ่มเติมผู้สั่งจ่าย แล้วแจ้งความจำนงมาได้ที่สหกรณ์

กรณีสมุดบัญชีเงินฝากสูญหาย
       ให้ดำเนินการแจ้งความ ต่อเจ้าพนักงานตำรวจ แล้วนำใบแจ้งความดังกล่าวมาติดต่อที่ สหกรณ์ฯ และผู้ฝากต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการออกสมุดคู่ฝาก ใหม่เล่มละ 30 บาท
          
     การปิดบัญชี กระทำได้ดังนี้
1 แจ้งความจำนงได้ที่สหกรณ์ฯ
2 เขียนใบถอนเงินฝากให้ครบถ้วนถูกต้อง เว้นไว้เฉพาะช่อง จำนวนเงิน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากให้จนถึงวันปิดบัญชี
  • บริการเงินฝาก
  • บริการเงินกู้
  • บริการสิทธิประโยชน์
  • บริการสวัสดิการ
  • เอกสารแบบฟอร์ม
  • บริการประกันชีวิต