สหกรณ์กรมทางหลวง

  เงินฝากออมทรัพย์
1. เงินฝากคงเหลือในบัญชี ต้องไม่น้อยกว่า 50.- บาท
2. คิดดอกเบี้ยให้ตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน
3. จ่ายดอกเบี้ยปีละครั้ง ณ 31 ธันวาคม ของทุกปี
  • บริการเงินฝาก
  • บริการเงินกู้
  • บริการสิทธิประโยชน์
  • บริการสวัสดิการ
  • เอกสารแบบฟอร์ม
  • บริการประกันชีวิต