สหกรณ์กรมทางหลวง

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 2
  สำหรับนักออมที่ต้องการผลตอบแทนสูง
  เงินฝากคงเหลือในบัญชี ต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท
   
  การจ่ายดอกเบี้ย
1. คิดดอกเบี้ยให้ตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน
2. เงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1,000.- บาท ไม่คิดดอกเบี้ยให้ี
3. เงินฝากคงเหลือไม่ถึง 100,000.- บาท จะจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง ในวันสิ้นเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.
3. เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000.- บาท ขึ้นไป จ่ายดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน
   
  การถอนเงิน
1. ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
2. ถ้าถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆ ไปภายในเดือนนั้น จะคิดค่าธรรมเนียมการถอนร้อยละ 1 ของ ยอดเงินที่ถอน แต่ไม่ต่ำกว่า 300.- บาท
 
  • บริการเงินฝาก
  • บริการเงินกู้
  • บริการสิทธิประโยชน์
  • บริการสวัสดิการ
  • เอกสารแบบฟอร์ม
  • บริการประกันชีวิต