สหกรณ์กรมทางหลวง

ระเบียบของสหกรณ์
               
          ระเบียบของสหกรณ์ ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบต่างๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์แห่งข้อบังคับนี้ และเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานของสหกรณ์รวมทั้งในข้อต่อไปนี้
  1) ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
  2) ระเบียบว่าด้วยการให้กู้ยืมเงิน new!
  3) ระเบียบว่าด้วยการให้ทุนสาธารณประโยชน์
  4) ระเบียบว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน
  5) ระเบียบว่าด้วยการเก็บรักษา การยืม การทำลายเอกสาร
  6) ระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่
  7) ระเบียบว่าด้วยส่งเสริมการศึกษา
  8) ระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน

  • บริการเงินฝาก
  • บริการเงินกู้
  • บริการสิทธิประโยชน์
  • บริการสวัสดิการ
  • เอกสารแบบฟอร์ม
  • บริการประกันชีวิต