สหกรณ์กรมทางหลวง

เงินกู้สามัญ
     ในกรณีที่สมาชิกและสมาชิกสมทบ มีความประสงค์ขอกู้เงินสำหรับใช้จ่ายเพื่อการอันจำเป็นหรือมีประโยชน์ต่างๆ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบนั้น ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดขึ้นไป

     ในกรณีที่สมาชิกและสมาชิกสมทบใช้ค่าหุ้นค้ำประกันเงินกู้คณะกรรมการดำเนินการ อาจพิจารณาให้เงินกู้สามัญแก่สมาชิกนั้นได้ไม่เกิน ร้อยละเก้าสิบ ของค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์
  • บริการเงินฝาก
  • บริการเงินกู้
  • บริการสิทธิประโยชน์
  • บริการสวัสดิการ
  • เอกสารแบบฟอร์ม
  • บริการประกันชีวิต