สหกรณ์กรมทางหลวง

ระเบียบการกู้เงิน
      การให้เงินกู้ เงินกู้นั้นอาจได้แก่
     1) สมาชิก และสมาชิกสมทบ ของสหกรณ์นี้
     2) สหกรณ์อื่นๆ

     การให้เงินกู้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบนั้น ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจพิจารณา วินิจฉัยให้เงินกู้ได้ตามข้อบังคับนี้ และตามระเบียบของสหกรณ์
     ข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การพิจารณาวินิจฉัยให้เงินกู้ หลักประกันสำหรับเงินกู้ลำดับแห่งการให้เงินกู้ เงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้ และข้อกำหนดอื่นๆ ว่าด่วยให้เงินกู้แก่สมาชิก และสมาชิกสมทบนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์
     การให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่นนั้น คณะกรรมการดำเนินการจะพิจารณาให้กู้ได้ต่อเมื่อสหกรณ์มีเงินทุนเหลือจากการให้เงินกู้แก่ สมาชิก และสมาชิกสมทบแล้ว และต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ด้วย
     สมาชิกและสมาชิกสมทบ หรือสหกรณ์อื่นซึ่งประสงค์จะกู้เงินจากสหกรณ์นี้ ต้องเสนอคำขอกู้เงินตามแบบและระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดไว้์

  • บริการเงินฝาก
  • บริการเงินกู้
  • บริการสิทธิประโยชน์
  • บริการสวัสดิการ
  • เอกสารแบบฟอร์ม
  • บริการประกันชีวิต