สหกรณ์กรมทางหลวง

เงินกู้พิเศษ
     เมื่อสหกรณ์มีฐานะการเงินก้าวหน้าพอที่จะช่วยเหลือให้เงินกู้เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคงหรือก่อประโยชน์งอกเงยแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ คณะกรรมการดำเนินการอาจให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบนั้น ได้ตามระเบียบของสหกรณ์ที่กำหนดขึ้นไว้ โดยระบุความมุ่งหมายแต่ละอย่างที่จะได้รับเงินกู้ประเภทนี้ตลอดจนเงื่อนไขและวิธีการตามที่เป็นการสมควร
  • บริการเงินฝาก
  • บริการเงินกู้
  • บริการสิทธิประโยชน์
  • บริการสวัสดิการ
  • เอกสารแบบฟอร์ม
  • บริการประกันชีวิต