คณะกรรมการ

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการเปิดเผย/ข้อมูลข่าวสาร รายงานกิจการประจำปี 62 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ แผนปฏิบัติงานประจำปี 63 มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการรวม รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
Card image cap

นายอภิสิทธิ์ พรหมเสน

ประธานกรรมการ

Card image cap

นายสิทธิชัย บุญสะอาด

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

Card image cap

นายคงฤทธิ์ ปัญญาแก้ว

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

Card image cap

นายเด่นชัย เอี่ยมสุวรรณ

รองประธานกรรมการ คนที่ 3

Card image cap

นายวันชัย ประสิทธิ์พร

รองประธานกรรมการ คนที่ 4

Card image cap

นายชัยทิศ พิเศษสกลกิจ

กรรมการและเลขานุการ

Card image cap

นางสาวดุษณีย์ นิราศภัย

กรรมการและเหรัญญิก

Card image cap

นายนิธิ หอมสุวรรณ

กรรมการ

Card image cap

นายระวี บุญญพาพงศ์

กรรมการ

Card image cap

นายโกมล เดชกวินเลิศ

กรรมการ

Card image cap

นางเพ็ญทิพย์ จิระธรรมประดับ

กรรมการ

Card image cap

นายบุญเกื้อ มาเสนาะ

กรรมการ

Card image cap

นายจอมปวีร์ จันทร์หิรัญ

กรรมการ

Card image cap

นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์

กรรมการ

Card image cap

นางสาวเขมรัศมิ์ ธีระโกมลศิลป์

กรรมการ

คณะกรรมการ