ฝ่ายบริหารทั่วไป

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
Card image cap

นางสาวพวิดา ทองเนื้อดี

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

Card image cap

นายกำลัง จันทร์สว่าง

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

Card image cap

นางสาวโสภิต ตันยานนท์

เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป

Card image cap

นางสาวปรานอม อยู่ปาน

เจ้าพนักงานธุรการ

Card image cap

นางอนิศรา มานหมัด

เจ้าพนักงานธุรการ

Card image cap

นายจินตเมธ บุญรอด

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

Card image cap

นายชัยมงคล อ้นยะ

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

Card image cap

นายสุวัฒน์ สุพัฒนผลาผล

พนักงานขับรถ

ฝ่ายบริหารทั่วไป