ฝ่ายบริหารทั่วไป

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ
Card image cap

นางสาวพวิดา ทองเนื้อดี

ผจก.ฝ่ายบริหารทั่วไป

Card image cap

นายกำลัง จันทร์สว่าง

จ.บริหารทั่วไปอาวุโส

Card image cap

นางสาวโสภิต ตันยานนท์

จ.บริหารทั่วไปอาวุโส

Card image cap

นางสาวปรานอม อยู่ปาน

จ.บริหารทั่วไป

Card image cap

นางอนิศรา มานหมัด

จ.บริหารทั่วไป

Card image cap

นายจินตเมธ บุญรอด

จ.บริหารทั่วไป

Card image cap

นายชัยมงคล อ้นยะ

จ.บริหารทั่วไป

Card image cap

นายสุวัฒน์ สุพัฒนผลาผล

พนักงานขับรถ

ฝ่ายบริหารทั่วไป