ฝ่ายบริหารทั่วไป

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการเปิดเผย/ข้อมูลข่าวสาร รายงานกิจการประจำปี 64 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการรวม นโบายและคู่มือ ปปง.
Card image cap

นางสาวพวิดา ทองเนื้อดี

ผจก.ฝ่ายบริหารทั่วไป

Card image cap

นายกำลัง จันทร์สว่าง

จ.บริหารทั่วไปอาวุโส

Card image cap

นางสาวโสภิต ตันยานนท์

จ.บริหารทั่วไปอาวุโส

Card image cap

นางสาวปรานอม อยู่ปาน

จ.บริหารทั่วไป

Card image cap

นางสาวศมิษฐา ขาวเมืองน้อย

จ.บริหารทั่วไป

Card image cap

นายจินตเมธ บุญรอด

จ.บริหารทั่วไป

Card image cap

นายชัยมงคล อ้นยะ

จ.บริหารทั่วไป

Card image cap

นายสุวัฒน์ สุพัฒนผลาผล

พนักงานขับรถ

ฝ่ายบริหารทั่วไป