นโยบายสหกรณ์

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

ความหมายของสหกรณ์

ความหมายโดยทั่วไป

            คำว่า   สหกรณ์ มาจากคำภาษาสันสกฤต คือ สห แปลว่า ร่วมกันและกรณ์ แปลว่า การกระทำ เมื่อรวม

เข้าด้วยกันแล้ว แปลว่า กระทำร่วมกัน หรือทำงานร่วมกัน หรือร่วมมือกัน โดยสหกรณ์จะต้องประกอบด้วยลักษณะ

เฉพาะที่สำคัญดังนี้ คือ

 • สหกรณ์ คือ ธุรกิจรูปหนึ่งที่มีการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจรูปอื่นๆ โดยใช้ปัจจัย 4 คือ คน เงิน ทรัพยากร และการจัดการ
 • เกิดขึ้นจากการรวมคนและรวมทุนด้วยความสมัครใจ เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคม
 • มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจที่แน่นอน เพื่อช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 • มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล
 • สมาชิกทุกคนมีสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมกัน
 • มีกฎหมายสหกรณ์และข้อบังคับสหกรณ์ เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ

   หลักการสหกรณ์

คือ "แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติเพื่อให้คุณค่าทางสหกรณ์เกิดผลเป็นรูปธรรม" ซึ่งประกอบด้วยหลักการที่สำคัญ

รวม 7 ประการ กล่าวคือ

 1. การเป็นสมาชิกโดยสมัครใจและเปิดกว้าง
 2. การควบคุมโดยสมาชิกตามหลักประชาธิปไตย
 3. การมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโดยสมาชิก
 4. การปกครองตนเอง และความเป็นอิสระ
 5. การศึกษา ฝึกอบรม และข่าวสาร
 6. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
 7. เอื้ออาทรต่อชุมชน

เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมทางหลวงได้อะไรบ้าง

 1. สะสมเงินออม (ค่าหุ้นสะสมรายเดือน)
 2. ได้รับเงินปันผลจากค่าหุ้นในอัตราที่สูง โดยไม่เสียภาษี
 3. สามารถกู้เงินโดยเสียดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น
 4. ได้รับเฉลี่ยคืนจากดอกเบี้ยเงินกู้ที่จ่ายโดยเฉลี่ยทั้งปี
 5. ได้รับผลตอบแทนจากเงินฝากสูงกว่าธนาคาร
 6. ได้รับสวัสดิการต่าง ๆ ที่สหกรณ์จัดไว้
 7. สามารถแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์ซึ่งมีอยู่ในสหกรณ์เมื่อถึงแก่กรรม
 8. เมื่อพ้นจากสมาชิกภาพการเป็นสมาชิกจะได้รับเงินก้อนจากค่าหุ้นที่สะสมไว้คืน