สมาชิกสามัญ

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการเปิดเผย/ข้อมูลข่าวสาร รายงานกิจการประจำปี 64 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการรวม นโบายและคู่มือ ปปง.

 

สมาชิกสามัญ

        สมาชิกสามัญ     คือ

 1. ผู้ลงชื่อขอจดทะเบียนสหกรณ์และผู้ที่มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อของผู้ซึ่งเป็นสมาชิกของสหกรณ์ทั้งหมด ซึ่งได้ยื่นต่อนายทะเบียนสหกรณ์ในการขอจดทะเบียนสหกรณ์ฯ
 2. ผู้ได้รับเลือกเข้าเป็นสมาชิกตามข้อบังคับและได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว

 

คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ สมาชิกสามัญต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ฯนี้
 2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
 3. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดกรมทางหลวง หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯนี้ หรือลูกจ้างประจำงานฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมทางหลวง
 4. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
 5. มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์อื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิกสามัญ   มีดังนี้

 1.  ใบสมัครสมาชิกสามัญ
 2. สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการ
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน
 4. สลิปเงินเดือน
 5. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาท (หักพร้อมค่าหุ้นเดือนแรก)

 

escort bursa - bursa escort - konya escort