สมาชิกสมทบ

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการเปิดเผย/ข้อมูลข่าวสาร รายงานกิจการประจำปี 64 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการรวม นโบายและคู่มือ ปปง.

 

สมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบ คือ  บุคคลธรรมดา ที่เกี่ยวข้องกับกรมทางหลวง ซึ่งเป็นผู้ได้รับพิจารณาเข้าเป็นสมาชิกสมทบตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ สมาชิกสมทบต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะและเห็นชอบตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. ต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 • เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำสังกัดกรมทางหลวง หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ฯนี้ หรือลูกจ้างงานฌาปนกิจสงเคราะห์
 • เป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดกรมทางหลวง
 • เป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิกสามัญ (บิดา มารดา คู่สมรส บุตร)
 • เป็นพนักงานราชการสังกัดกรมทางหลวง
 1. เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครสมาชิกสมทบ มีดังนี้

 1. ใบสมัครสมาชิกสมทบ
 2. สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ ผู้สมัคร
 3. สำเนาทะเบียนบ้านผู้สมัคร
 4. กรณีบุคคลในครอบครัว(บิดา มารดา คู่สมรส บุตร) แนบหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านของสมาชิกสามัญ
 5. กรณีพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว แนบหลักฐานสำเนาสัญญาจ้างหรือคำสั่ง ซึ่งผู้บังคับบัญชา (ระดับผอ.แขวงขึ้นไป) ลงนามรับรองทุกหน้า
 6. กรณีเป็น/เคยเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ แนบหลักฐาน สลิปเงินเดือน/หลักฐานรับเงินบำนาญ หรือรับเงินบำเหน็จ หรือหนังสือรับรองว่าเป็น/เคยเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
 7. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 20 บาท ค่าหุ้น 10 บาท รวม 30 บาท
escort bursa - bursa escort - konya escort