เงินฝากออมทรัพย์

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการเปิดเผย/ข้อมูลข่าวสาร รายงานกิจการประจำปี 64 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการรวม นโบายและคู่มือ ปปง.

เงินฝากออมทรัพย์

-  เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า  100  บาท

-  คำนวณดอกเบี้ยให้ตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน โดยดอกเบี้ยไม่หักภาษีเงินได้

-  จ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 30 มิถุนายน และวันที่  31  ธันวาคมของทุกปี

- สามารถถอนเงินได้ทุกวันทำการของสหกรณ์

-  การถอนเงินฝากเพื่อปิดบัญชี จะคำนวณดอกเบี้ยให้ถึงก่อนวันปิดบัญชีหนึ่งวัน  และนำเข้าบัญชีของผู้ฝาก

   เพื่อถอนจำนวนรวมทั้งหมด

escort bursa - bursa escort - konya escort