เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการเปิดเผย/ข้อมูลข่าวสาร รายงานกิจการประจำปี 64 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการรวม นโบายและคู่มือ ปปง.

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

- สำหรับนักออมที่ต้องการผลตอบแทนสูง

- เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า 100.- บาท

- สมาชิก 1 คน สามารถเปิดบัญชีออมทรัพย์พิเศษไม่เกิน 2 บัญชี

- เงินฝากคงเหลือในบัญชี ต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท

การจ่ายดอกเบี้ย

       1. คิดดอกเบี้ยให้ตามยอดเงินฝากคงเหลือเป็นรายวัน โดยดอกเบี้ยไม่หักภาษีเงินได้

       2. เงินฝากคงเหลือต่ำกว่า 1,000.- บาท ไม่คิดดอกเบี้ยให้

       3. เงินฝากคงเหลือไม่ถึง 100,000.- บาท จะจ่ายดอกเบี้ยให้ปีละ 2 ครั้ง ในวันสิ้นเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.

       4. เงินฝากคงเหลือตั้งแต่ 100,000.- บาท ขึ้นไป จ่ายดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือน      

การถอนเงิน

แต่ละบัญชีถอนเงินต้นได้เดือนละ 1 ครั้ง และถอนดอกเบี้ยได้เดือนละ 1 ครั้ง ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

แต่ถ้าถอนเงินต้นครั้งต่อๆ ไป สหกรณ์คิดค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของเงินที่ถอนแต่ไม่ต่ำกว่า 300.- บาท

escort bursa - bursa escort - konya escort