เงินฝากประจำ 3 6 12 เดือน

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการเปิดเผย/ข้อมูลข่าวสาร รายงานกิจการประจำปี 64 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการรวม นโบายและคู่มือ ปปง.

เงินฝากประจำ 3, 6, 12 เดือน

1. เปิดบัญชีครั้งแรกไม่ต่ำกว่า  100.- บาท

2. การฝากครั้งหนึ่งๆ ต้องมีจำนวนไม่ต่ำกว่า  100.- บาท และระยะเวลาฝากต้องไม่น้อยกว่า 3 เดือน

3. เงินฝากคงเหลือต้องไม่น้อยกว่า 100.- บาท

การจ่ายดอกเบี้ย

1.  จ่ายให้เมื่อครบระยะเวลาฝาก ตามงวดที่ตกลงไว้กับสหกรณ์ฯ ในอัตราตามประกาศสหกรณ์

      - สำหรับเงินฝากประจำ 12 เดือน ยอดเงินฝากครั้งหนึ่งจำนวนตั้งแต่ 100,000.- บาทขึ้นไป

        จะแบ่งจ่ายดอกเบี้ยเป็นรายเดือน

2.  ดอกเบี้ยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 15 %

การถอนเงิน

ถอนเมื่อครบกำหนดตามงวดที่ตกลงไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์

ถอนก่อนครบกำหนด

      1.  ระยะเวลาฝากไม่ครบ 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ยให้

       2.  ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ถ้าไม่ครบระยะเวลาฝากตามงวดที่ตกลงไว้กับสหกรณ์ จะจ่าย

           ดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ถอน ดอกเบี้ยจะถูกหัก

           ภาษี 15%

       3. ถ้าสมาชิกรับดอกเบี้ยไปก่อนล่วงหน้า หากมีจำนวนเกินกว่าดอกเบี้ยที่พึงได้รับตามระยะเวลาจริง

           ส่วนที่เกินสหกรณ์จะเรียกคืน

escort bursa - bursa escort - konya escort