เงินฝากประจำ 24 เดือน

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการเปิดเผย/ข้อมูลข่าวสาร รายงานกิจการประจำปี 64 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการรวม นโบายและคู่มือ ปปง.

เงินฝากประจำ 24 เดือน

1เปิดได้คนละ 1 บัญชีระยะเวลาการฝาก 24 เดือน

           2. ฝากได้ 1 ครั้งโดยหักจากเงินเดือน หรือนำฝากด้วยตนเองวันที่เท่าไรก็ได้ในแต่ละเดือน

           3. จำนวนเงินฝากต้องเท่ากันทุกเดือนขั้นต่ำ 100.-บาทสูงสุดไม่เงิน 25,000.-บาท

           4. อัตราดอกเบี้ยตามประกาศสหกรณ์ (ไม่เสียภาษี)

           5. เมื่อครบกำหนดสหกรณ์จะปิดบัญชีและนำเงินฝากพร้อมด้วยดอกเบี้ยเข้าบัญชีตามที่ตกลงกันไว้

           6. หากถอนก่อนครบกำหนด หรือขาดการฝากเงินเกิน 2 เดือนสหกรณ์จะปิดบัญชีและจ่ายดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

               ( ณ วันที่ถอน ) พร้อมหักภาษี 15%

ถอนก่อนครบกำหนด หรือขาดการฝากเงินเกิน 2 เดือน

สหกรณ์ฯ จะปิดบัญชี และจ่ายดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ถอน

พร้อมหักภาษี 15%
     

escort bursa - bursa escort - konya escort