เงินกู้สามัญ

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการเปิดเผย/ข้อมูลข่าวสาร รายงานกิจการประจำปี 64 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการรวม นโบายและคู่มือ ปปง.

เงินกู้สามัญ สำหรับสมาชิกสามัญ 

เงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกันกู้ได้สูงสุด  100  เท่าของเงินเดือนไม่เกิน 5,000,000.-บาท

                           ผู้กู้ที่มีอายุการเป็นสมาชิกสามัญตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป กู้ได้ ดังนี้

ระยะเวลาการเป็นสมาชิก (เดือน)

ตั้งแต่  6 เดือน

แต่ไม่เกิน

12 เดือน

ตั้งแต่ 12 เดือน

แต่ไม่เกิน

24 เดือน

ตั้งแต่ 24 เดือน

แต่ไม่เกิน

36 เดือน

ตั้งแต่ 36 เดือน

แต่ไม่เกิน

48 เดือน

ตั้งแต่ 48 เดือนขึ้นไป

กู้ได้ (เท่าของเงินเดือน)

20

40

60

80

100

วงเงินกู้ไม่เกิน (ล้านบาท)

5  

5  

5  

5  

5  

ส่งคืน (งวด)

80

120

160

200

240

คนค้ำประกัน (คน)

1-4

2-4

2-4

2-4

2-4

ประกันชีวิตไม่น้อยกว่า

(%ของยอดหนี้)

50

50

50

50

50

หุ้น

10 % ของวงเงินกู้

เงินเดือนคงเหลือ

25 % หรือไม่น้อยกว่า 5,000.-

การส่งชำระหนี้

ชำระแล้ว 6 งวดกู้ใหม่ได้

อัตราดอกเบี้ย

มีให้เลือก 2  แบบ  ได้แก่   1.   6.00 %  ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

                             2.   5.00 %  ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน

ระยะเวลาส่งคืนตามตารางข้างต้น  ผู้กู้จะต้องมีอายุไม่เกิน 70  ปีบริบูรณ์

เอกสารประกอบการขอกู้  มีดังนี้

  1. คำขอกู้เงินสามัญตามแบบฟอร์มที่สหกรณ์กำหนด และกรอกข้อความให้ครบถ้วนถูกต้อง
  2. สำหรับสมาชิกที่มีหนี้เงินกู้ในระบบอยู่กับสถาบันการเงินอื่น เช่น ธนาคารออมสิน,ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นต้น ต้องแนบสำเนา หลักฐานเกี่ยวกับมูลหนี้ในระบบดังกล่าว และรับรองสำเนาถูกต้อง หรือ หนังสือแสดงยอดหนี้คงเหลือของสถาบันการเงินนั้น
  1. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินเดือนหรือค่าจ้างหรือเงินอื่นใดชำระหนี้ให้สหกรณ์เป็นอันดับแรก
  2. สำเนาบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้ของผู้กู้ ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสทั้งสองฝ่าย (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
  3. ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน / ค่าจ้างและเงินอื่นๆ ประจำเดือนปัจจุบันของผู้กู้
  4. การขอกู้โดยมีระยะเวลาชำระหนี้เกินเกษียณอายุนอกจากเอกสารตาม 1.1–1.5 แล้ว   จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  1. หนังสือยินยอมให้หักเงินบำนาญ  หรือ  บำเหน็จรายเดือน
  2. หนังสือยินยอมรับเป็นผู้ค้ำประกันชำระหนี้เกินเกษียณอายุของผู้ค้ำประกัน
  3. หนังสือยินยอมให้หักบำเหน็จตกทอดของผู้กู้จากบรรดาทายาทผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จจากทายาทของผู้กู้ทุกคน
  4. หนังสือรับทราบการหักเงินชำระหนี้เกินเกษียณอายุ
  5. หนังสือแจ้งความประสงค์ เลือกอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
escort bursa - bursa escort - konya escort