เงินกู้ฉุกเฉิน

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการเปิดเผย/ข้อมูลข่าวสาร รายงานกิจการประจำปี 64 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการรวม นโบายและคู่มือ ปปง.

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สำหรับสมาชิกสามัญ

  • เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป
  • กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 1 แสนบาท
  • ส่งคืนภายใน 12 เดือน
  • ต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2 พันบาท 

 

escort bursa - bursa escort - konya escort