เงินกู้ฉุกเฉิน

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สำหรับสมาชิกสามัญ

  • เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป
  • กู้ได้ 2 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 1 แสนบาท
  • ส่งคืนภายใน 12 เดือน
  • ต้องมีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 2 พันบาท 

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน สำหรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการ

  • เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป
  • กู้ได้ไม่เกิน 6,000.- บาท
  • ส่งคืนภายใน 6 เดือน