เงินกู้พิเศษ

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการเปิดเผย/ข้อมูลข่าวสาร รายงานกิจการประจำปี 64 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการรวม นโบายและคู่มือ ปปง.

เงินกู้พิเศษ

เป็นการกู้เงินที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันเพื่อกิจการแต่ละประเภทดังต่อไปนี้  ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน  ปลูกสร้างบ้าน  ต่อเติม  ปรับปรุง  ซ่อมแซมบ้าน  ไถ่ถอนจำนองบ้านพร้อมที่ดิน  สิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด  และการลงทุนที่จะได้ประโยชน์งอกเงย  ทั้งนี้โดยมีข้อกำหนด หลักเกณฑ์รายละเอียดตามที่กำหนดไว้ในประกาศของสหกรณ์  

escort bursa - bursa escort - konya escort