ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการเปิดเผย/ข้อมูลข่าวสาร รายงานกิจการประจำปี 62 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ แผนปฏิบัติงานประจำปี 63 มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการรวม

แบบฟอร์มขอรับสวัสดิการ

 1. สวัสดิการมงคลสมรส
 2. สวัสดิการรับขวัญบุตร
 3. สวัสดิการเกื้อกูลอาวุโส
 4. สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล
 5. สวัสดิการผู้เป็นโสด
 6. สวัสดิการผู้สำเร็จการศึกษา
 7. สวัสดิการอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์
 8. สวัสดิการเงินบำเหน็จให้แก่สมาชิกสามัญ
 9. สวัสดิการถึงแก่กรรมของบุคคลในครอบครัว
 10. สวัสดิการสงเคราะห์ภัยภิบัติ
 11. สวัสดิการถึงแก่กรรมสมาชิกสามัญ
 12. สวัสดิการถึงแก่กรรมของสมาชิกสมทบ

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก

 1. สมัครสมาชิกสามัญ
 2. สมัครสมาชิกสมทบ

แบบฟอร์มอื่น ๆ

 1. เปลี่ยนแปลงค่าหุ้นรายเดือน
 2. เปลี่ยนแปลงประกันชีวิตกลุ่ม
 3. หนังสือขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
 4. ขอหนังสือรับรองเงินฝากหุ้นที่มีอยู่ในสหกรณ์

แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ / ร้องเรียน

    1. แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์ / ร้องเรียน

หนังสือขอผ่อนผันและขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้

    1. แบบฟอร์มหนังสือขอผ่อนผันและขยายเวลาชำระหนี้เงินกู้ (1 ส.ค 63)

หนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

 1. แบบฟอร์มหนังสือแต่งตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ใบคำขอเอาประกันภัยกลุ่มสหกรณ์

       บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ใช้สำหรับยื่นกู้สามัญ (กรุณาพิมพ์หน้า-หลัง ในแผ่นเดียวกัน)

แบบฟอร์มคำขอกู้สมาชิกสามัญ

 1. คำขอกู้เงินสามัญ (กรุณาพิมพ์หน้า-หลัง)
 2. คำขอกู้เงินฉุกเฉิน (กรุณาพิมพ์หน้า-หลัง)
 3. คำขอกู้พิเศษ
 4. คำขอกู้พัฒนาอาชีพ
 5. คำขอกู้เงินสามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้น
 6. คำขอกู้เงินสามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก
 7. หนังสือขอพักชำระหนี้ในช่วงวิกฤติโรคระบาด COVID-19
 8. คำขอกู้เงินช่วยเหลือสมาชิกในช่วงวิกฤตโรคระบาด COVID-19
 9. แบบฟอร์มอื่นๆ

แบบฟอร์มคำขอกู้สมาชิกสมทบ

 1. คำขอกู้เงินสามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของค่าหุ้น
 2. คำขอกู้เงินสามัญไม่เกินร้อยละ 90 ของเงินฝาก

แบบฟอร์มเงินฝาก-ถอน

 1. แบบฟอร์มขอเปิดบัญชีเงินฝาก
  ต้องการเปิดบัญชีเงินฝากทุกประเภท กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการงิน เพื่อแสดงตัวตนตามนโยบายของ (ปปง) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  โทรศัพท์ สายตรงกรมทางหลวง 02-345-6668 ต่อ สายภายในสหกรณ์ 27004, 27005, 27006, 27018, 27019
  โทรศัพท์ สายตรงสหกรณ์ 02-644-7940-43, 02-644-9243, 02-644-4633 ต่อ 102, 103, 104
  มือถือ 098-998-4420
 2. หนังสือยินยอมให้หักเงินเพื่อเข้าฝากบัญชี ออมทรัพย์พิเศษ หรือ ประจำเดือน 24 เดือน
 3. แบบฟอร์มคำขอใช้บริการบัตรเอทีเอ็ม (ATM)
 4. ใบโอนเงินผ่านธนาคาร
 5. แบบฟอร์มถอนเงิน