เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข

หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ คู่มือร้องทุกข์/ร้องเรียน คู่มือการเปิดเผย/ข้อมูลข่าวสาร รายงานกิจการประจำปี 64 แผนกลยุทธ์สหกรณ์ มาตรฐานระยะเวลาในการให้บริการรวม นโบายและคู่มือ ปปง.

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษเกษียณสุข 

เฉพาะสมาชิกสามัญที่เกษียณอายุราชการ หรือเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด หรือลาออกจากราชการ

ตั้งแต่ 30 ก.ย.54 เป็นต้นไป

-    เปิดได้คนละ 1 บัญชี

-    ให้นำเงินที่ได้รับมาฝากภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้เกษียณอายุราชการ หรือนับแต่วันที่ได้รับเงินบำเหน็จ

     ดำรงชีพแต่ละครั้งและต้องนำฝากในครั้งเดียวเต็มจำนวนยอดเงินหรือไม่เกินจำนวนเงินที่ได้รับ พร้อมแสดง

     หลักฐานของเงินที่ได้รับประกอบการฝากด้วย

-    เงินที่จะนำมาฝาก  ได้แก่ เงินที่ได้รับจากบำเหน็จ,   เงินที่ได้รับจาก กบข หรือ กสจ. รับฝากเฉพาะ

     เงินที่ได้รับครั้งแรกเมื่อเกษียณอายุราชการ  ส่วนที่ยังคงฝากไว้ที่ กบข.หรือ กสจ. จะนำมาฝากอีกมิได้,

     เงินที่รับจากบำเหน็จดำรงชีพและเงินที่รับจากเงินเพิ่มพิเศษ หรือเงินขวัญถุง  หรือเงินสิทธิประโยชน์จูงใจ

     (เกษียณก่อนกำหนด)

-    ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง หากเดือนใดถอนเกินกว่า 1 ครั้ง จะต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนครั้งที่ 2 และครั้งต่อไป

     ในอัตราร้อยละ 1 ของจำนวนที่ถอน แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 300 บาท และในการถอนแต่ละครั้ง ต้องมียอดเงินคงเหลือ

     ไว้ในบัญชีไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้

-    การคิดดอกเบี้ยจะคำนวณจากยอดเงินคงเหลือเป็นรายวัน  กรณีมียอดเงินฝากคงเหลือ ตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป

     สหกรณ์จ่ายดอกเบี้ยให้รายเดือน และนำดอกเบี้ยทบเข้าบัญชีของผู้ฝากทุกเดือน

-    หากมีการปิดบัญชีก่อนวันที่สหกรณ์คิดดอกเบี้ย (วันสุดท้ายของเดือน) สหกรณ์จะไม่จ่ายดอกเบี้ยให้ในเดือนนั้น

escort bursa - bursa escort - konya escort